نامه بیش از ۱۲۰ استاد دانشگاه به رئیس جمهور برای متوقف شدن روند قضایی پرونده های دانشجویان

نامه بیش از ۱۲۰ استاد دانشگاه به رئیس جمهور برای متوقف شدن روند قضایی پرونده های دانشجویان

خاتون یار نامه بیش از ۱۲۰ استاد دانشگاه به رئیس جمهور برای متوقف شدن روند قضایی پرونده های دانشجویان


به گزارش خاتون یار به نقل از خبر آنلاین، در متن نامه اساتید سراسر كشور خطاب به رئیس جمهور در مورد بازداشت و احكام صادره برای دانشجویان آمده است: «در ماه های اخیر بخصوص بعد از اعتراضات دی ماه، عده ای از دانشجویان سراسر كشور را نهادهای امنیتی كشور بازداشت كرده اند. این بازداشتها و اخبار احكام قضایی سنگین ضد دانشجویان، ما را بر آن داشت تا نكاتی را به شما بعنوان رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی یادآور شویم؛ همان نكاتی كه شما در سخنرانی هایتان، در سالهای گذشته در دانشگاه، در جمع دانشجویان و در رقابتهای انتخاباتی به كرات بیان كرده اید؛ سخنانی كه خیلی از همكاران ما را هم به پشتیبانی از جنابعالی برانگیخت. به نظر می آید كه عمده‌ی دانشجویان بازداشت شده افرادی هستند كه قبل از این در فعالیتهای قانونی شركت داشته اند و احیاناً نسبت به عملكرد دولت شما، در حوزه‌ی دانشگاه نیز، انتقاداتی مطرح كرده اند. این امر شائبه‌ی آن را به وجود آورده است كه عده ای در تلاش اند تا صدای منتقدان دانشگاهی را خاموش كنند؛ امری كه بی گمان به زیان آینده‌ی كشور است. بنابراین ما اساتید دانشگاه های كشور بار دیگر اعلام می داریم كه فضای دانشگاه را «امن می خواهیم، نه امنیتی» و خواستار آنیم كه به وظایف و وعده های خود در پاسداری از حقوق ملت و پشتیبانی از فضای انتقادی دانشجویی، وارد عمل شوید و از دانشجویان حمایت كنید. با عنایت به این كه نهاد بازداشت كننده خیلی از دانشجویان، وزارت اطلاعات دولت شماست و عطف به مسئولیت جنابعالی در شورای عالی امنیت ملی، از شما می خواهیم كه بدون فوت وقت دستور فرمائید كه روند قضایی پرونده های دانشجویان به صورت كامل متوقف شود.» اسامی امضاكنندگان: 1. دكتر غلامرضا غفاری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 2. دكتر محمد فاضلی؛ استادیار دانشگاه شهید بهشتی، مشاور وزیر نیرو و رئیس مركز امور اجتماعی منابع آب و انرژی 3. دكتر سید ضیاء هاشمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سرپرست سابق وزارت علوم 4. دكتر محمود صادقی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مجلس 5. دكتر محمدرضا جوادی یگانه؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 6. دكتر غلامرضا جمشیدیها؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 7. دكتر ابوالحسن ریاضی؛ عضو هیئت علمی پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 8. دكتر سارا شریعتی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 9. دكتر یوسفعلی اباذری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 10. دكتر حمیدرضا جلائی پور؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 11. دكتر تقی آزاد ارمكی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 12. دكتر سعید معیدفر؛ استاد سابق دانشگاه تهران 13. دكتر محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ دانشیار دانشگاه پیام نور 14. دكتر یونس نوربخش؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 15. دكتر سهیلا صادقی فسایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 16. دكتر محمد توكل؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 17. دكتر سید مهدی اعتمادی فرد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 18. دكتر علیرضا محسنی تبریزی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 19. دكتر سید حسن حسینی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 20. دكتر مهدی منتظرقائم؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 21. دكتر مهدی طالب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 22. دكتر سید احمد فیروزآبادی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 23. دكتر ناصر فكوهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 24. دكتر الهه كولایی؛ استاد دانشگاه تهران 25. دكتر موسی عنبری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 26. دكتر عبدالحسین كلانتری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 27. دكتر مسعود كوثری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 28. دكتر زهره انواری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 29. دكتر مریم رفعت جاه؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 30. دكتر مهرداد عربستانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 31. دكتر جلال الدین رفیع فر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 32. دكتر ابوعلی ودادهیر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 33. دكتر عبدالله بیچرانلو؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 34. دكتر حمید عبداللهیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 35. دكتر علیرضا دهقان نیری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 36. دكتر زهره نجفی اصل؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 37. دكتر علی اصغر سعیدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 38. دكتر ملیحه شیانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 39. دكتر زهرا فرضی زاده؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 40. دكتر پویا علاءالدینی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 41. دكتر حسین ایمانی جاجرمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 42. دكتر حسین میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 43. دكتر مصطفی ازكیا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 44. دكتر محمدجلال عباسی شوازی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 45. دكتر حسین محمودیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 46. دكتر محمد میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 47. دكتر روح الله نصرتی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 48. دكتر رسول صادقی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 49. دكتر میثم موسایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 50. دكتر مریم نهاوندی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 51. دكتر حسین سراج زاده؛ رئیس انجمن جامعه شناسی ایران 52. دكتر سبحان یحیایی؛ مدیر مطالعات اجتماعی مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 53. دكتر رحیم محمدی؛ استاد دانشگاه امام صادق 54. دكتر میرطاهر موسوی؛ استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 55. دكتر ابوالفضل شكوری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 56. دكتر هاشم آقاجری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 57. دكتر مقصودعلی صادقی گندمانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 58. دكتر فرامرز میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 59. دكتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 60. دكتر رضا قراخانلو؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 61. دكتر محمدعلی خلیلی اردكانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 62. دكتر جواد حاتمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 63. دكتر محسن نیكوبخت؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 64. دكتر لطف الله نبوی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 65. دكتر عباس عصاری آرانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 66. دكتر علیرضا ناصری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 67. دكتر حسین صادقی سقدل؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 68. دكتر زهرا احمدی پور؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 69. دكتر كبری روشنفكر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 70. دكتر بهرام سحابی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 71. دكتر سعید بیگدلی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 72. دكتر مسعود غفاری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 73. دكتر یونس رشیدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 74. دكتر محمود مهرمحمدی؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 75. دكتر هادی خانیكی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 76. دكتر فرشاد مومنی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 77. دكتر محمدحسین پناهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 78. دكتر غلامرضا كاشی؛ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی 79. دكتر نعمت الله فاضلی؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 80. دكتر پرویز پیران؛ استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی 81. دكتر ابراهیم توفیق؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 82. دكتر علی جنادله؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 83. دكتر سید محمد مهدی خوئی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 84. دكتر طاهره قادری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 85. دكتر اسماعیل عالیزاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 86. دكتر حسین میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 87. دكتر محمد زاهدی اصل؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 88. دكتر مرضیه قرائت؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 89. دكتر نهال نفیسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 90. دكتر ابراهیم اخلاصی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 91. دكتر آرمین امیر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 92. دكتر میترا عظیمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 93. دكتر ستار پروین؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 94. دكتر منصور فتحی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 95. دكتر محمد امیر پناهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 96. دكتر علیرضا حسینی پاكدهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 97. دكتر سارا ابوطالب جولا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 98. دكتر رضا امیدی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 99. دكتر حسن نمك دوست؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 100. دكتر محمد راغب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 101. دكتر احمد شكرچی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 102. دكتر سیدجواد میری؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 103. دكتر محمدمهدی اردبیلی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 104. دكتر جبار رحمانی؛ عضو هیئت علمی پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 105. دكتر رضا صمیم؛ عضو هیئت علمی پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 106. دكتر امیر مازیار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر 107. دكتر حسین راغفر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 108. دكتر سوسن باستانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 109. دكتر محسن گودرزی؛ استادیار سابق دانشگاه الزهرا 110. دكتر شاپور اعتماد؛ عضو گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران 111. دكتر امیرحسین خداپرست؛ عضو گروه فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران 112. دكتر حسین پرویز اجلالی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 113. دكتر سیامك زند رضوی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر كرمان 114. دكتر عباس وریج كاظمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ 115. دكتر محمد رضایی؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ 116. دكتر ناصرالدین غراب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ 117. دكتر احمد بخارایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران 118. دكتر مروئه وامقی؛ استادیار مركز مدیریت تحقیقات رفاه اجتماعی 119. دكتر نسیبه زنجری؛ استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 120. دكتر كرم حبیب پور؛ استادیار دانشگاه خوارزمی 121. دكتر كیوان الستی؛ عضو هیئت علمی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور 122. دكتر مصطفی مهرآیین؛ عضو هیئت علمی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور 123. دكتر بیژن عبدالكریمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 124. دكتر سید محمود نجاتی حسینی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 125. دكتر عبدالعلی رضایی؛ معاون پژوهش فرهنگستان علوم اسلامی قم ۴۲۲۳۸

1397/04/25
13:26:01
5.0 / 5
4650
تگهای خبر: تحقیقات , دولت , علمی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان