نتایج مطالعۀ گروه مقابله با ۱۹-COVID از دانشگاه امپریال كالج لندن منتشر شد

تأثیر مداخلات غیردارویی بر كاهش مرگ ومیر ناشی از كووید 19

تأثیر مداخلات غیردارویی بر كاهش مرگ ومیر ناشی از كووید 19

به گزارش خاتون یار Covid بــه طــور چشــمگیری تمــام دنیا را تحــت تأثیر خــود قــرار داده و خطری كه بــه باعث این ویروس ســامت انســــانها را تهدید می كند، پس از ویروس آنفلوآنزای ســــال ۱۹۱۸ میلادی، بی ســــابقه اســــت.


به گزارش خاتون یار به نقل از ایسنا، مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشــار گزارش های سیاســتی پیرامون بحران كرونــا مقاله هایی با عنوان demand healthcare and mortality COVID۱۹ reduce to) NPIs (interventions pharmaceutical-non of Impact را كه نتایج مدلسازی اپیدمیولوژیكی است كه در پژوهشی در امپریال كالج لندن انجام شده و به كشورهای مختلفی عرضه كرده شده است، را منتشر و در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران قرار داده است.
در این مطالعه كه نتایج آن در چارچوب مقاله ای در ۱۶ مارچ ۲۰۲۰ انتشار یافته است، با عنایت به نبود واكسن ۱۹-COVID، نقش بعضی از اقدامات در رابطه با سلامت عمومی ارزیابی شده است.
این اقدامات بعنوان مداخلات غیر دارویی شناخته می شوند و هدف كاهش تماس مستقیم افراد باهم و در نتیجه كاهش انتقال ویروس را دنبال می كنند. به صورت خلاصه، این مطالعه به این جمع بندی می رسد كه هركدام از این مداخلات غیردارویی به تنهایی اثربخشی محدودی دارند، اما انجام همزمان چند راهكار می تواند تأثیر بسزایی در كاهش انتقال ویروس داشته باشد.
با وجود پیشرفت فراوان علم و جوامع مدنی به نسبت سال ۱۹۱۸، اغلب كشورها همچنان با همان نوع مشكلات قدیمی در مواجهه با این ویروس جدید روبه رو هســتند. دو راهكار اساســی اصلی برای مقابله با بیماری های عفونی و غلبه بر مشكلات ناشی از آن عبارتند از:
۱ -سركوب (suppression ) ـ كوشش برای توقف گسترش ویروس

ســركوب به مفهوم پیشگیری از انتقال ویروس و كاهش رشد اپیدمی، كاهش شمار مبتلایان جدید و حفظ این وضعیت تا زمان لازم می باشد. یكی از اصلی ترین چالش هایی كه برای اجرای این استراتژی با آن مواجه هستیم حفظ این وضعیت برای مدت نسبتا طولانی است كه ویروس در اجتماع وجود دارد یا تا زمان ساخت واكسن است.

۲ -فرونشانی(mitigation ) ـ قبول غیرقابل اجتناب بودن انتقال ویروس و كوشش برای آهسته سازی گسترش اپیدمی

فرونشــانی و آهسته ســازی اپیدمی با هدف كاهش تعداد همزمان مبتلایان و درنتیجه كم كردن و متناسب سازی تقاضای مراقبتهای پزشكی در هر برحۀ زمانی انجام می شود. از دیگر مواردی كه در حین آهسته سازی باید صورت گیرد می توان به مراقبت از افرادی كه بیشترین صدمه پذیری را از مبتلا شدن به ویروس دارند اشاره نمود. مشابه این راهكار در سال ۱۹۱۸ در شهرهایی از آمریكا و در سال های ۱۹۵۷، ۱۹۶۷ و ۲۰۰۹ در دنیا برای مقابله با پاندمی آنفلوآنزا انجام شده است.
تفاوت مهم این دو استراتژی در هدف آنهاست، یكی (سركوب) دنبال توفق انتقال ویروس و كاهش تعداد مبتلایان و دیگری (فرونشانی) تنها دنبال آهسته سازی گسترش بیماری در جامعه است.

اگر هیچ كاری نكنیم چه اتفاقی می افتد؟

در صورت عدم اعمال هرگونه مداخلات و تغییرات رفتاری در افراد، جامعه شاهد حداكثر مرگ ومیر پس از حدود ۳ ماه خواهد بود. این پژوهش پیشبینی می كند كه در صورت عدم انجام اقدامات لازم ۸۱ درصد از جمعیت ایالات متحده و بریتانیا به ویروس كرونای جدید مبتلا خواهند شد.
همچنین، حدود ۵۱۰ هزار نفر در انگلستان و ۲.۲ میلیون نفر در ایالات متحده جان خویش را از دست خواهند داد. این مطالعه نشان می دهد، برای یك بیماری پاندمی شده، در صورت عدم كنترل، ظرفیت تخت های بخشهای مراقبتهای ویژه (ICU )از اوایل هفته دوم آوریل پرشــده و تعداد بیماران نیازمند مراقبت از حد ظرفیت بیمارستان ها خارج و میزان تقاضا به اوج خود (۳۰ برابر بیشتر از ظرفیت) خواهد رسید.

اگر از استراتژی فرونشانی استفاده نمائیم چه می شود؟
به صورت خالصه، این پژوهش نشان می دهد، فرونشانی كارایی نخواهد داشت چونكه كه حتی در خوشبینانه ترین سناریو، تعداد متقاضیان تختهای ای سی یو و بخش عمومی از ۸ برابر ظرفیت بالاتر خواهد رفت. تاثیرگذارترین اســتراتژی های فرونشانی، بسته به طول مدت اعمال محدودیت، تلفیقی از ایزوله/ كردن افراد مبتلا قرنطینه خانگی و فاصله گیری اجتماعی برای افراد صدمه پذیر است.
در مجموع پیشبینی می شــود كه همۀ این راهكارهای ذكر شــده در كنار هم، تقاضای تختهای ای سییو را تا حدود ۳.۲ كم می كند و میزان مرگ و میر را تا نصف كاهش میدهد. با این وجود، حتی این خوشبینانه ترین حالت استفاده از استراتژی فرونشانی، منجر به تقاضای ۸ برابر بالاتر از ظرفیت تختهای ای سی یو در انگلستان و ایالات متحده خواهد شد. همچنین، حتی اگر تمام بیماران تحت درمان قرارگیرند، این مطالعه پیشبینی می كند حدود ۲۵۰ هزار نفر در انگلستان و ۱.۱ تا ۲.۱ میلیون نفر در ایالات متحده جان خویش را از دست خوهند داد.
شاید مهمترین نتیجه گیری این پژوهش این باشد كه استراتژی فرونشانی در مورد ویروس كرونا نتیجه بخش نخواهد بود و تعداد بیماران از ظرفیت تخت های ای سی یو و سیستم های بهداشتی تا چند برابر فراتر خواهد رفت.
اگر از استراتژی سركوب استفاده نمائیم چه می شود؟

به صورت خلاصه این پژوهش نشان داده است كه استراتژی سركوب در شرایط كنونی بهترین و عملی ترین راهبرد برای مقابله با ویروس كرونا است. با عنایت به عدم كارآمدی لازم در فرونشانی، كشورهایی كه امكان اعمال كنترل ویژه را دارند باید حتما از راهكار ســركوب استفاده كنند. برای اعمال سركوب و توقف گســترش، تلفیقی از راهكارهای ایزوله كردن افراد مبتلا، فاصله گیری اجتماعی در همۀ جامعه همراه با یكی از موارد قرنطینۀ خانگی یا تعطیلی مدارس و دانشگاه ها لازم است تا نتیجۀ مطلوب حاصل شود. این اقدامات باید برای ۵ ماه صورت گیرد.
اگر تأثیر منفی تعطیلی مدارس بر سیستم سلامت را در نظر نگیریم، می توان اظهار داشت كه اضافه كردن گزینه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تأثیر بیشتری در اعمال سركوب و توقف شیوع به نسبت گزینه قرنطینه خانگی دارد.
گفتنی اســت كه این ۴ اقدام عملی در كنار هم بیشــترین تأثیر را بر توقف گسترش انتقال بیماری خواهند گذاشت. چنین سیاست سختگیرانه ای منجر به كاهش احتیاج به مراقبت های ویژه از حدودا سه هفته بعد از اعمال آنها خواهد شد و این سیر نزولی تا زمانی كه این اقدامات ادامه داشته باشند، پابرجا خواهد ماند.
در حالیكه عوامل غیرقابل پیشبینی زیادی در این استراتژی تركیبی وجود دارد، ولی این بهترین راهكار موجود برای تنزیل تعداد بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه و در نتیجه بهبود شرایط است.
لازم به ذكر است كه تاثیرات اجتماعی و اقتصادی عملی كردن تركیب این استراتژی های چهارگانه، بسیار قابل توجه خواهد بود. این اســتراتژی ها الان در خیلی از كشــورها انجام شده است و بقیه كشورها حتی اگر در مراحل اولیه اپیدمی هستند، باید این كار سریعا انجام دهند. در اســتراتژی سركوب، اقدام ســریع و فوری بسیار مهم می باشد، به ویژه اقدام پیش از پرشدن ظرفیت مراقبت های ویژه بیمارستانها و مراكز پزشكی.
از آنجایی كه امكان دارد لازم باشد اقدامات لازم برای سركوب برای ماه های متمادی پابرجا بماند، در اینجا تأثیر یك سیاست انطباقی را برای اجرای اقدامات ســركوب بررســی می نماییم. سیاست انطباقی به این شكل كار می كند كه با بالا رفتن تعداد بیماران در آی سی یو و رسیدن به یك عدد خاص، انجام فاصله گیری اجتماعی و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شروع می شود. وقتی تعداد بیماران در آی ســی یو كاهش می یابد و از یك حد تعیین شــده پایین تر می آید، این محدودیت ها برداشته می شود. این چرخه به صورت مداوم برای زمان مورد نیاز تكرار می شود.
لازم به ذكر است كه در این مدت، ایزوله كردن افراد علامت دار و قرنطینه خانگی باید به صورت مداوم و صرف نظر از تعداد بیماران آی سی یو صورت گیرد.
تعیین زمان اجرای دوره های فاصله گیری اجتماعی و تعطیلی مدارس با عنایت به نظارت بر آستانۀ نیاز بیمارستانها كه در بالا توضیح داده شــد، بســیار موثرتر و پایدارتر از اجرای طرح با دوره های زمانی ثابت است. یكی از خصوصیت های مفید اجرای سیاست انطباقی، امكان سازگاری و اجرا با عنایت به نیازهای مناطق مختلف در سطح استانی است. با توجه به این كه اپیدمی در مناطق مختلف امكان دارد با مناطق دیگر همزمانی نداشته باشد، اجرای سیاست هایی كه اجازه سازگاری با نیازهای هر منطقه را داراست در مدت نسبتا كوتاه تری می توانند به اندازه سیاست های ملی مؤثر عمل كنند.
استراتژی سركوب نه تنها باید زود آغاز شود، بلكه باید برای مدت طولانی ادامه پیدا كند؛ این تا زمانی است كه مقدار كافی واكسن برای ایمن سازی عموم در دسترس باشد كه امكان دارد تا ۱۸ ماه به طول انجامد تا بتوان از شیوع مجدد بیماری جلوگیری كرد.
به صورت كلی، نتایج این تحقیق حاكی از آنست كه فاصله گیری اجتماعی در سطح وسیع بیشترین تاثیر را در كنترل اپیدمی دارد. به خصوص اگر این راهكار با اقدامات دیگر از قبیل ایزوله كردن مبتلایان و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها صورت گیرد، می تواند به سرعت تعداد بروز مبتلایان جدید را كاهش داده و از گسترش شیوع جلوگیری كند. ازاین رو حداقل سیاست لازم برای تاثیرگذاری از راه اســتراتژی ســركوب، به كارگرفتن تركیب فاصله گیری اجتماعی برای عموم، ایزوله كردن مبتلایان و تعطیلی مدارس و دانشگاه هاست.
اقدامات مورد استفاده برای استراتژی سركوب از این ظرفیت برخوردار می باشند كه با گذشت زمان تكامل پیدا كنند. با كاهش تعداد مبتلایان امكان انجام تســت بر روی افراد، بیشتر و ردیابی دقیق تر افراد مبتلا و كسانی كه با آنها در ارتباط بوده اند عملی تر می شــود كه این اتفاق الان در كره جنوبی افتاده اســت. امكان استفاده از تكنولوژی های مختلف مثل اپلیكیشن های موبایلــی كه تعامل افراد با هم در جامعه را ردیابی می كنند، در صورت رفع نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، امكان دارد سبب بهبود سیاستهای انطباقی شود.
باید توجه داشت كه در صورت حفظ نشدن سیاست های انطباقی برای بلند مدت، اپیدمی مشابهی نسبت به زمانی كه هیچ سیاستی اعمال نشده بود، بوجود می آید.
احتمال اینكه استراتژی سركوب در همۀ كشورها عملی نباشد وجود دارد. در این موارد، نتایج این پژوهش نشان داده است كه استراتژی فرونشانی برای مدت ۳ ماه می تواند آمار مرگ ومیر را به نصف و اوج تقاضا برای بخش مراقبت های ویژه را به ۳.۲ تقلیل دهد. همانطور كه گفته شد، تلفیقی از ایزوله كردن مبتلایان، قرنطینۀ خانگی و فاصله گیری اجتماعی افراد صدمه پذیر، افراد مســن و یا با بیماری های زمینه ای همچون روشهای مؤثر در سیاســت فرونشانی هستند. گزارش مشترك سازمان بهداشت جهانی و چین نشان داده است كه حتی بعد از آن كه تماسهای بین فردی با اعمال راهكارهایی به صورت زیادی كاهش داده شده باشد ۸۰ درصد از انتقال بیماری در خانه اتفاق می افتد. اعمال فاصله گیری اجتماعی در افراد صدمه پذیر در استراتژی فرونشانی همچون اقدامات مؤثر است ولی در كاهش گسترش اپیدمی تأثیری ندارد.
با توجه به این كه كودكان و نوجوانان هم به اندازۀ بزرگسالان می توانند بیماری را منتقل كنند با اینكه خودشان به ندرت گرفتار بیماری با شدت زیاد می شوند، تعطیل كردن مدرسه ها می تواند در كنترل كردن اپیدمی مؤثر باشد. تعطیل كردن مدارس و دانشگاه ها استراتژی مؤثرتری از فرونشانی است كه وقتی با فاصله گیری اجتماعی برای عموم تركیب می شود، تاثیرگذاری به مراتب بیشتری بر شكستن زنجیرۀ انتقال بیماری خواهد داشت اما تعطیلی مدارس و دانشگاه ها به تنهایی و به هیچ عنوان نه برای استراتژی فرونشانی و نه برای سركوب فایده ای نخواهد داشت. بر طبق این مطالعۀ مدلسازی، اقدامات و استراتژیهای بسیار گسترده، با تاكید بر اقدامات چهارگانه، به سرعت باید انجام و برای مدت طولانی حفظ شوند. الزم به ذكر است كه عدم قطعیت های فراوانی در مورد شرایط كنونی وجود دارد. نحوۀ رفتار ویروس در گذر زمان، اثربخشی استراتژیها، درست شدن دارو یا واكسن و همینطور تغییر رفتار خودجوش در افراد جامعه همگی می توانند بر نحوۀ كنترل اپیدمی اثرگذار باشــند. این بدان معناست كه نظر قطعی در مورد طول دورۀ این اپیدمی امكانپذیر نیست ولی در اینكه چندین ماه طول می كشد شكی نخواهد بود. تصمیم در مورد نحوه ی عملی كردن سیاست و استراتژیها و اینكه در چه مقطعی سختگیرانه تر و در چه زمانی آزادانه تر اجرا شوند، با عنایت به نظارت و بررسی های دقیق و در گذر زمان و با توجه با شرایط گرفته خواهد شد.


1399/01/02
14:53:19
5.0 / 5
3036
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳

لینک دوستان خاتون یار

خاتون یار

تگهای خاتون یار

khatoonyar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خاتون یار محفوظ است

خاتون یار خاتون یار

همه چیز درباره زنان